Đất – câu chuyện của muôn đời

Từ thuở hồng hoang, khi con người mới hình thành trên trái đất, “đất” đã trở thành cội nguồn của sinh sôi và phát triển. Từ góc độ môi sinh, “đất” không chỉ là cảnh quan mà còn là điều kiện để cho con người tồn tại. Chính vì thế, trải qua hàng ngàn năm lịch sử, cuộc đấu tranh để giành giật và bảo vệ đất đai luôn là một cuộc chiến khốc liệt và đẫm máu. Đây chính là chủ đề của tiểu thuyết “Đất và Máu” của Đặng Huỳnh Thái, một hội viên của Hội Nhà báo và Hội Văn Học Nghệ thuật Quảng Ninh.