TP Sơn La: Nguy cơ mai một văn hóa đặc sắc của dân tộc Thái

Trước sự phát triển của xã hội và tốc độ đô thị hóa nhanh, nhiều nét văn hóa của đồng bào Thái đang có nguy cơ mai một nếu không có những giải pháp gìn giữ, bảo tồn.