Việt Nam diễn nghĩa – Tập III (Tiểu thuyết lịch sử) (Kỳ 29)

PGS TS Cao Văn Liên

03/01/2022 06:15

Trân trọng giới thiệu tiếp tiểu thuyết lịch sử “Việt Nam diễn nghĩa” - Tập III “NHỮNG KHÚC CA KHẢI HOÀN” của PGS TS Cao Văn Liên.

Kỳ  29.

 Lê Lợi nói:

-Lời quân sư nói chí phải. Ta tạm thời rút lui nhưng không rút về Chí Linh nữa, nơi đó rất khó khăn về lương thực. Nay ta rút về Mương Thôi để dễ bề công thủ, thuận lợi về lương thực. Nay ta ra lệnh:

-Tướng Lê Ngân.

-Dạ, có mạt tướng.

-Tướng quân đem 1.000 quân đi chặn hậu.

-Dạ, mạt tướng tuân lệnh.

ch-lam-son-1641135344.jpg
Miếu thờ nghĩa quân Lam Sơn trên núi Chí Linh, Lang Chánh, Thanh Hóa. Nguồn: Internet

 

-Tướng Lê Liễu.

-Dạ, có mạt tướng.

-Tướng quân đem 1.000 quân đi tiên phong.

-Dạ, mạt tướng tuân lệnh.

-Tướng quân Lê Lý.

-Dạ, có mạt tướng.

-Tướng quân đem 1.000 quân giúp dân hương Lam Sơn đi sơ tán, cất dấu lương thực.

-Các tướng và quân sĩ của mình trong khi hành quân nhớ mang theo lương thực thực phẩm.                                                        

  -Dạ, chúng mạt tướng tuân lệnh.

  Quân Lam Sơn nhanh chóng lên đường rút về Mường Thôi, Tây Bắc Thanh Hóa, giáp với nước Ai Lao. Lý Bân đang cho quân hành quân về Lam Sơn thì thám mã về báo:

-Dạ bẩm chủ soái, quân Lam Sơn đang hành quân về Mường Thôi ạ.

  Lý Bân hỏi tên thổ quan Việt gian Đỗ Phú:

-Đại nhân có biết Mường Thôi không? Có dẫn đường được không?

  Đỗ Phú đáp:

-Dạ bẩm, hạ quan biết ạ.

  Đỗ Phú dẫn đường. Quân Minh đổi hướng truy kích về Mường Thôi. Còn cách Mường Thôi 20 dặm, Lý Bân sai Chu Quảng và Hoàng Thành đóng ở Khả Lãm, phía Đông Mường Thôi để ngăn chặn quân Lam Sơn tràn xuống. Lê Lợi bảo gia tướng Trương Lôi:

-Cho gọi hai tướng quân Lê Bồi và Đinh Liệt vào đây.

-Dạ.

  Đinh Liệt và Lê Bồi bước vào tổng hành dinh:

-Dạ bẩm chúa công, mạt tướng có mặt.

Lê Lợi nói:

-Đêm nay hai tướng quân bí mật đem 1 vạn quân tập kích trại Khả Lãm của quân Minh rồi rút về. Nhớ không được để quân giặc bao vây tiêu diệt quân ta.

-Dạ, mạt tướng tuân lệnh.

  Cơm chiều xong, gần tối, hai tướng Đinh Liệt và Lê Bồi bí mật dẫn quân tiến về trại quân Minh. Từ xa đã thấy doanh trại giặc san sát mênh mông. Lê Bồi và Đinh Liệt chọn trại Khả Lãm là tiền tiêu phía Tây của doanh trại giặc. Canh ba đêm đó khi quân Minh còn ngủ say, quân Lam Sơn bò lại gần giết lính tuần canh và lính gác và xông vào chém giết. Lính Minh còn ngủ say bị đâm chết như những con vật. Khi quân Minh báo động thức giấc thì đã muộn. Quân Lam Sơn phóng hóa đốt trại và nhanh chóng rút về Mường Thôi trong sự náo loạn của 9 vạn quân Minh khắp các doanh trại. Tướng Minh Hoàng Thành và Chu Quang sợ phục binh không dám đuổi theo, đành căm giận thu xác 1 vạn lính và hai tướng Lương Cục và Lương Hương đem chôn. Lý Bân vô cùng tức giận quát:

-Bay đâu.

-Dạ.

-Lôi Hoàng Thành và Chu Quang ra chém!

  Tướng Phương Chính  can:

-Bẩm chủ soái, bị tập kích đã thiệt hại, nay chém hai tướng lại thiệt hại thêm, vậy nên cho họ lập công thuộc tội.

  Lý Bân nói:

-Nể lời tướng quân Phương Chính, ta gửi hai cái đầu lại đó, nhớ mà lập công chuộc tội, nghe chưa?

  Hoàng Thành và Chu Quang chắp tay:

-Dạ, đa tạ chủ tướng tha mạng, mạt tướng sẽ lập công chuộc tội.

  Lý Bân hỏi tên Việt gian Đỗ Phú:

-Quân Lam Sơn đang ở Mường Thôi, muốn tiêu diệt chúng thì hành quân theo đường nào là nhanh nhất?

  Đỗ Phú đáp:

-Dạ bẩm chủ soái, cứ theo dọc sông Chu lên thượng nguồn là tới Mường Thôi nhanh nhất.

  Lý Bân nói với Phương Chính:

-Tướng quân dẫn 8 vạn quân do đại nhân Đỗ Phú dẫn đường tiêu diệt quân Lam Sơn.

-Mạt tướng tuân lệnh.

 Lý Bân nói với Hoàng Thành và Chu Quang:

-Hai người theo tướng quân Phương Chính mà lập công chuộc tội đi.

-Mạt tướng tuân lệnh.

  Bấy giờ là mùa thu năm 1420, bầu trời núi rừng u ám, mây đen bao phủ các dãy núi cao như sương khói. Quân Minh chỉ còn cách Mường Thôi 10 dặm theo đường chim bay nhưng không có đường thẳng đành phải đi đường vòng để tạo thế bao vây quân Lam Sơn. 8 vạn người ngựa quân Minh khua bước vang lên dồn dập bên hữu ngạn sông Chu, những thác nước tung bọt trắng và gào thét tức giận quân xâm lăng đang dày xéo quê hương. Đi suốt một ngày đường, Phương Chính hỏi tên Việt gian Đỗ Phú:

-Đây là đâu?

-Dạ, thưa chủ tướng, đây là bến Bổng Tân.

  Phương Chính bảo Mã Kỳ:

-Lệnh cho đạo tiên phong và toàn quân dừng lại ăn cơm và hành quân tiếp.

(Còn nữa)

CVL