Việt Nam diễn nghĩa – Tập IV-A (Tiểu thuyết lịch sử) (Kỳ 11)

PGS TS Cao Văn Liên

28/04/2022 06:00

Trân trọng giới thiệu tiếp tiểu thuyết lịch sử “Việt Nam diễn nghĩa” - Tập IV (A)  “CHUYỂN GIAO VƯƠNG TRIỀU VÀ NHÀ HẬU TRẦN ĐÁNH GIẶC MINH” của PGS TS Cao Văn Liên.

Kỳ 11.

 Quan nội thị nói:

-Hoàng thượng đăng cơ, đế hiệu là Nguyên Vương, niên  hiệu là Càn Ninh. Năm nay là năm Càn Ninh thứ nhất.

  Bá quan văn võ lại hành lễ:

-Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế.

-Miễn lễ, các ái khanh bình thân.

  Lý Huệ Tông đang ở Lạng Châu thì có quan nội thị vào báo:

-Dạ, bẩm hoàng thượng có thám mã ở Thăng Long về báo:

-Cho vào.

  Thám mã vào quỳ hành lễ rồi nói:

-Dạ, bẩm hoàng thượng, Trần Tự Khánh ở Thăng Long đã lập Huệ Văn Vương lên ngôi hoàng đế rồi ạ.

chutranthudongcongtu1-1651067110.jpg
Bìa sách về Trần Thủ Độ của Nhà xuất bản Lao động.

 

  Lý Huệ Tông cả giận:

-Giám mưu việc phế lập, bất trung bất đạo. Bay đâu.

-Dạ, hoàng thượng.

-Ngươi xuống Hồng Châu bảo Đoàn Thượng xuất binh đánh Trần Tự Khánh.

-Thần tuân chỉ.

  Sứ giả đi gấp về Hồng Châu, gặp Đoàn Thượng nói:

-Đoàn chúa công tiếp chỉ.

  Đoàn Thượng, Đoàn Văn Lôi, Đoàn Cẩm, Đoàn Nguyễn, Đoàn Chú, Vũ Hốt quỳ hành lễ. Quan nội thị nói:

-Hoàng thượng khẩu dụ, Trần Tự Khánh ở Thăng Long làm việc phế lập phản nghịch. Nay có khẩu dụ Đoàn Thượng đem quân chinh phạt Trần Tự Khánh, không được chậm trễ.

-Chúng thần tuân chỉ, tạ ơn hoàng thượng.

  Đoàn Thượng bàn với Đoàn Nguyễn và Đoàn Cẩm, Đoàn Văn Lôi:

-Kinh thành khó tấn công, chi bằng ta đánh Bắc Giang tiêu diệt tướng của Khánh là Nguyễn Nộn cho chắc thắng.

  Đoàn Cẩm nói:

-Chúa công nói phải lắm.

  Nguyễn Nộn đang ngồi trong hành dinh uống rượu thì có thám mã về báo:

-Bẩm tướng quân, Đoàn Thượng dẫn 2 vạn quân đang từ Hồng Châu tiến lên Bắc Giang tiêu diệt chúng ta.

-Chúng đi theo đường nào?

-Dạ, chúng hướng về Gia Lương, có lẽ qua núi Đông Cửu.

  Nguyễn Nộn cười lớn:

-Địa thế Đông Cửu rất hiểm trở, ta đi gấp cho quân mai phục ở đó thì quân Hồng Châu phải chết.

  Lại nói 2 vạn quân Đoàn Thượng cờ xí rợp trời, trống chiêng dậy đất tiến về Bắc Ninh. Đoàn Nguyễn đi tiên phong, Đoàn Thượng đi trung quân, Đoàn Cẩm đi hậu quân. Đến địa phận Gia Lương, đại quân lọt vào nơi đường hẹp, núi đá và cây cối rậm rạp. Bỗng nhiên có nhiều phát tên lửa bắn lên trời. Quân Hồng Châu chưa hiểu điều gì thì hai bên đường những trận mưa tên dội xuống, hàng nghìn người ngựa trúng tên ngã vật xuống, máu phun đỏ đất. Tướng Đoàn Nguyễn đi tiên phong trúng ba mũi tên lăn xuống ngựa chết. Quân Nguyễn Nộn từ sườn núi nhào xuống chém giết, tiếng reo hò kinh thiên động địa, tiếng gươm giáo chạm nhau như sét, tạo nên những âm thanh rùng rợn. Đoàn Thượng, Đoàn Cẩm vội quay đầu tháo chạy. Quân Nguyễn Nộn truy kích mãi tới Lục Đầu Giang mới thôi.

  Tại hành dinh của Lý Huệ Tông ở Lạng Châu, thám mã về báo:

-Dạ, bẩm hoàng thượng, quân Hồng Châu của Đoàn Thượng bị quân Nguyễn Nộn, tướng của Trần Tự Khánh đánh bại ở Gia Lương đã chạy về Hồng Châu rồi ạ.

  Lý Huệ Tông hốt hoảng:

-Quân họ Đoàn mà còn thua, ta biết dựa vào ai mà chống Trần Tự Khánh đây?

  Quan nội thị tâu:

-Dạ bẩm hoành thượng, Nguyễn Nộn mà đánh bại được Đoàn Thượng chứng tỏ Nguyễn Nộn rất mạnh, hoàng thượng cứ truyền chỉ nếu ngài ấy đánh lại Trần Tự Khánh thì hoàng thượng sẽ về với ngài ấy.

  Lý Huệ Tông nói:

-Diệu kế, nhưng chưa chắc Nguyễn Nộn đã nghe, nhưng thôi cứ thử xem. Quan nội thị.

-Dạ, có thần.

-Quan nội thị về Bắc Ninh nói với Nguyễn Nộn xem ý ông ta thế nào?

-Thần tuân chỉ.

  Nguyễn Nộn đang ngồi uống trà trong hành dinh thì thám mã vào báo:

-Dạ bẩm tướng quân, có sứ giả của hoàng thượng Lý Huệ Tông muốn vào gặp.

-Cho vào.

-Dạ.

  Quan nội thị bước vào:

-Xin chào tướng quân.

-Không dám, chào quan nội thị, ngài ở chỗ hoàng thượng Lý Huệ Tông đến đây có việc gì?

-Hoàng thượng sai tôi đến có việc lớn của tướng quân và cả việc lớn của hoàng thượng, của đất nước.

-Việc lớn gì?

-Hoàng thượng nói nếu tướng quân đánh lại Trần Tự Khánh thì hoàng thượng sẽ về với ngài để ngài phò tá, từ đó mà hiệu lệnh thiên hạ, thống nhất đất nước, ngài sẽ là Thái úy phụ chính.

-Chả là hoàng thượng đang theo họ Đoàn chống lại họ Trần đó sao?

-Nhưng họ Đoàn không đủ sức, mới rồi chả bị tướng quân đánh bại ở Gia Lương đó sao?

  Nguyễn Nộn im lặng. Ý định của Lý Huệ Tông thật phù hợp với ý định của Nguyễn Nộn, cũng đang muốn vươn lên xưng hùng xưng bá trong thiên hạ, đặc biệt sau khi đánh bại Đoàn Thượng thì Nguyễn Nộn tin rằng có thể đánh bại được cả Trần Tự Khánh. Nghĩ vậy, Nguyễn Nộn đáp:

-Ngài về nói với Lý Huệ Tông nếu về với ta thì ta sẽ phò tá và ra sức tận trung báo quốc.

-Tốt lắm, tướng quân quả là người biết rõ thời thế, ta về sẽ trình hoàng thượng. Hẹn gặp lại.

  Tại hành dinh ở Thăng Long, Trần Tự Khánh đang bàn việc với với Trần Thủ Độ, Trần Thừa và Nguyên Vương thì có thám mã về báo:

-Dạ, bẩm hoàng thượng, bẩm chúa công, vua Lý Huệ Tông đã về Bắc Ninh với Nguyễn Nộn. Nguyễn Nộn đã tuyên bố phò tá Lý Huệ Tông và đang phát binh đánh Thăng Long.

  Trần Tự Khánh ngạc nhiên:

-Hả, ta có ngược đãi nó đâu mà nó lại phản ta. Cái bệnh ngông cuồng muốn bá chủ thiên hạ làm nó phản chủ.

  Lại có thám mã về báo:

-Dạ bẩm hoàng thượng, bẩm Chương thành hầu, Đỗ Bị ở Cam Giá, Sơn Tây đã phản lại chúng ta, đang tuyên bố sẽ đánh Thăng Long.

  Trần Tự Khánh nói:

-Mặt bắc và mặt tây Thăng Long bị tấn công, có thể cả mặt đông cũng bị Đoàn Thượng tấn công. Chúng ta không đủ sức chống đỡ. Ta ra lệnh rút khỏi Thăng Long.

Trần Thủ Độ nói:

-Đệ cho rằng phải lấy hết vàng bạc, của cải trong kho đem đi, nếu không bọn Nguyễn Nộn, Đỗ Bị sẽ lấy hết.

-Đệ nói phải lắm, lấy hết đem về hành cung ở Lý Nhân.

-Xin tuân lệnh.

  Quân Trần rút đi. Nguyễn Nộn rước Lý Huệ Tông về Thăng Long mà không gặp một sự kháng cự nào. Tuy nhiên, Nguyễn Nộn cũng không đủ lực lượng để truy kích quyết chiến với quân Trần.

  Tại hành cung Lý Nhân, Trần Tự Khánh sau khi cạn một chén trà, đặt chén xuống và nói:

-Như vậy hiện nay thiên hạ đã lâm vào tình trạng phân liệt với ba thế lực lớn nhất, thứ nhất thế lực của ta ở nam Thăng Long, thứ hai thế lực của Nguyễn Nộn ở Thăng Long và Bắc Giang, thứ ba là thế lực Đoàn Thượng ở phía đông. Ngoài ra còn nhiều thế lực nhỏ hơn như Đỗ Bị ở Sơn Tây, Ô Kim Hầu Lý Bát ở Ô Kim (Hoài Đức Hà Tây), họ Phạm ở Nam Sách, Bùi Đôi, Đinh Khang ở Đại Hoàng Ninh Bình, Hà Cao ở Quy Hóa (Yên Bái, Tuyên Quang). Nguy cơ lớn nhất của chúng ta là nếu như Nguyễn Nộn liên minh với Đoàn Thượng tấn công chúng ta. Theo các tướng quân ta phải làm thế nào để phát triển lực lượng đủ sức thống nhất đất nước?

  Trần Thủ Độ nói:

-Nguyễn Nộn và Đoàn Thượng không thể liên minh với nhau vì Đoàn Thượng vừa bị Nguyễn Nộn đánh bại, giết cả em của Đoàn Thượng là Đoàn Nguyễn. Theo ý của đệ, trước hết vẫn phải giành một phần lực lượng bảo vệ mặt bắc Lý Nhân và đông bắc, mặt khác cho quân tiêu diệt các sứ quân nhỏ để mở rộng đất đai, tăng cường lực lượng của ta.

  Trần Thừa nói:

-Đệ nói chí phải, ta sẽ đem hai vạn quân đánh họ Phạm, lấy đất Nam Sách.

Trần Thủ Độ nói:

-Đệ cũng đem một vạn quân đánh Lý Bát và Đỗ bị ở Quốc Oai, lấy Hoài Đức và Sơn Tây về cho ta.

  Trần Hiến Sâm nói:

-Đệ xin đem một vạn quân đánh Bùi Đôi và Đinh Khang ở Đại Hoàng, Ninh Bình.

  Trần Tự Khánh nói:

-Vậy các huynh, đệ hãy ra điểm quân xuất phát, ta chờ tin thắng trận của các huynh, đệ.

  Đầu năm 1214, Trần Tự Khánh trong hành dinh, tin tức các nơi liên tục về cấp báo:

-Dạ, bẩm chúa công, tướng Trần Hiến Sâm đã tiêu diệt được Bùi Đôi và Đinh Khang, thu phục được Đại Hoàng Ninh Binh.

-Dạ cấp báo:

-Có tin gì?

-Bẩm chúa công, Trần Thừa đã tiêu  diệt họ Phạm ở Nam Sách, thu phục được Đằng Châu.

-Cấp báo.

-Tin gì?

-Dạ, bẩm chúa công, tướng Trần Thủ Độ đã tiêu diệt Đỗ Bị, Lý Bát, thu phục đất Sơn Tây và Hoài Đức.

-Tốt lắm.

  Cùng năm đó Trần Tự Khánh tự cầm quân cùng Đỗ Năng Tuế thu phục đất Bình Hợp (Phúc Thọ, Hà Tây). Nhân đà thắng lợi đó, tháng 4 năm 1216, Trần Tự Khánh tiêu diệt luôn những sứ quân nhỏ như Đỗ Át, Đỗ Nhuế ở Từ Liêm, thu phục những vùng đất tây Thăng Long. Thanh thế quân Trần lừng lẫy, chấn động khắp nơi. Nguyễn Nộn sợ hãi, bỏ vua Lý Huệ Tông ở Thăng Long, đem quân về Bắc Giang.

  Tại Tử cấm thành, vua Lý Huệ Tông được thám mã về báo:

-Dạ bẩm hoàng thượng, thanh thế của quân Trần rất lớn, đất của họ đã sát kinh thành Thăng Long rồi ạ.

(Còn nữa)

CVL

Bạn đang đọc bài viết " Việt Nam diễn nghĩa – Tập IV-A (Tiểu thuyết lịch sử) (Kỳ 11)" tại chuyên mục Nghiên cứu. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn