Nâng cao năng lực đấu tranh bảo vệ tư tưởng Hồ Chí Minh của học viên Học viện, nhà trường quân đội hiện nay (Kỳ 2 - Hết)

Sau đây là Kỳ 2 bài viết "Nâng cao năng lực đấu tranh bảo vệ tư tưởng Hồ Chí Minh của học viên Học viện, nhà trường quân đội hiện nay" của Phạm Đức Dũng, Giảng viên Khoa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Kỹ thuật Quân sự.